Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Сұрақтар

А

В

Votsch (Германия) фирмасы шығаратын сандық типіндегі суықкамераларының модельдері:

VLT03/60

   

5 және 6 сертификаттау сұлбаларында өнімді сертификаттау ұсынылады

технологиялық процесстер сырқы эсерлерге сезімтал

өнімнің жиі модификациясының ауысуы тән

Tabai Жапония ұйымында шығарылатын үстелдік жылу камераларының модельдері

PS-11

2F

әне

Автоматтандырылған жүйелердің өзіне элементтер қатарын қосады

Техникалық қамсыздандыру

Ақпараттық қамсыздандыру

Автоматтандырылған стенд сынағының басқаруы қосады

көлік сапасы көрсеткішінің есебі

 

ақпарат өңдеуінің рәсімі

Автоматты кешендерді (АК) қамтамасыз ететін есептеуіш жүйесінің (ЕЖ) негізгі функциялары

Сынау кезінде жеке физикалық процесстерді басқару және бақылау

Сынау кезінде барлық автоматты кешендерді және жұмыс істеу процесін басқару

Автоматтың диагностика жүйесінің негізгі мінездемелері

ақаулықтың диагностикалауының орта уақыты

бас тарту жерінің дұрыс кездестіру мүмкіндігі

Адамға дірілдеу әсерлерін зерттеу өткізудің есептері:

 

Дірілдеуге организмнің физиологиялық реакцияларын анықтау

 

Мүмкін болатын дірілдеу параметрлердің мүмкін болатын нормаларған сәйкестігін айқындау

 

Адамға дірілдің әсеріне зерттеу жүргізудің тапсырмалары

Дірілге ағзаның физиологиялық реакциясын анықтау

Рұқсат етілген нормаларға дірілдің рұқсат етілген параметрлерінің сәйкестігін бекіту

Адам-машина жүйесінде соққылардың негізгі уақиғалары

Тасымалдау құралдардың екпіні

Биіктіктен құлағанда соққы

 

Аккредитацияланатын сынақ зертханасына қойылатын талаптар:

Персоналға қойылатын талаптар

Сапаны қамтамасыз ету жүйесіне қойылатын талаптар

Акустикалық шу әсеріне бұйымды сынауда жүргізілетін сынақтар:

 

рда

Жұмыс істеп тұрған қозғалтқышпен ашық стендте сынау

 

Анықтауыш сынақтарының шешімдері қызмет етеді

Сенімділікті арттыруда кепілдемені өңдеу , сенімділік бойынша топтарды орнату

Бұйымның техникалық құжаттамасына сенімділік көрсеткіштерін енгізуге негіз болады

Бұйымдағы аяқталмаған схема-конструкторлықтарды және сенімсіз элементтерді анықтау

Апроксимацияда қолданылатын басты әдістер

Ең кіші квадраттар әдісі

Квадраттар әдісі

Аралық статискалық әдіс:

статистикалық бағалауды жүргізудің әр түрлі әдістері және критерийлерді анықтау

Статистикалық таңдалған бақылау

ық конденсацияланған тұнбалардың сипаттамасы:

ету ұзақтығы

лардың қалыңдығы

Атмосфералық қысымның өзгеруіне әсер ететін параметрлері:

Ауаның диэлектрлік өткізгіштігі

Электромгниттік антеналардың сәулеленудің бағыттау диаграммасы

Ауаның жоғары қсымы әсеріне сынау жүргізіледі:

 

Жоғары атмосфералық қысым жағдайында параметрлер тұрқтылығын тексеру мақсатымен

Жоғары атмосфералық қысым жағдайында бұйым параметрлерінің қасиетін тексеру мақсатымен

Жоғары атмосфералық қысым жағдайында сыртқы қалпының сақталуын тексеру мақсатымен

Бақылау құралдары:

 

метрологиялық сипаттама

сынау

өткізудің негізгі әдістері

3 рет сұрыптау

2 реттік сұрыптау

Бақылаудағы сынау мақсаты:

Нақты сенім көрсеткіштерін техникалық тапсырмаларына сәйкестігін тексеру

Техникалық тапсырмаларына сәйкестігін тексеру

Бас тартулардың пайда болу себептері

конструктивті құндылығы мен кемшіліктері

дайындаудағы өндірістік кемшіліктер

Беріктік және ресурс бойынша анықталатын қирату түрлері

Бір дүркін статикалық

 

Ұзақ статикалық

Болжамды таралудың сәйкес келуі:

СӘС шашырату табиғатын ескеру

СӘС шынайы тарауы

сынауларының негізгі міндеттері:

 

Болашақта машина сенімділігінің сандық сипаттамаларын болжау

Тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығын болжау

Бұйым сенімділігінің эксперименталдық бағалауы жүзеге асырылатын әдістер:

Қалыпты эксплуатация кезінде объекттің жұмыс істеуі жайлы статистикалық мәліметтер жинағымен

бақылауға арналған эксплуатация кезінде объекттің жұмыс істеуі жайлы статистикалық мәліметтер жинағымен

байланысты сынаулар класстарға бөлінеді

Биологиялық, арнайы орталар

Иондалған және электромагнитті сеулелену

Бұйымдардың акустикалық шу әсерін сынау үшін өткізілетін сынаулар

Жерлік табиғи объекте тікелей сынау

Жұмыс істейтін қозғалтқышпен ашық стендте сынау

 

Бұйымдардың екпінді сынаудың түрлері

пішінді сынаулар

екпінді жүктеу әдіс арқылы бұйым жиілік мінездемелер анықтау үшін

Бұйымдардың соққылық сынауларының түрлері:

Бұйымның жиілік сипаттамаларын соққылық жүктемелер және модельдік сынаулар арқылы

Соққылық тұрақтылыққа

Бұйымның климаттық факторлар әсеріне тұрақтылығы анықталады:

Ыстыққа төзімділігі

Бұйымның негізгі параметрлерінің тұрақтылығы мен оның сыртқы көрінісі

Декларацияны тіркегенде сәйкестікке растау бойынша орган тексереді және қарастырады:

Декларацияны толтыру дұрыстығы

Өнімдер тізімінде берілген өнім түрінің болуы

Диагностика сұрақтары тығыз байланысты критерийлер

тоқ

кернеу

мақсаты

Аққыштық шегін анықтау

шыдамдылық шегін анықтау

Желге тұрақтылыққа сынау жүргізіледі:

 

ау қабілетін тексеру үшін

 

Ауа ағыны әсері кезінде бұйымның өз қасиеттерін сақтау қабілетін тексеру үшін

Жүйе басқармасының стенд сынағы:

Аналогты-цифрлі түрлендіргіштер

Өлшеушінің түрлендіргіш жинақталымы

Жылудың әсері

периодсыз

ериодты

заманауи кешендік стендтер мен жаттықтырулар үлгілер тапсырмаларының көлемі мен сипаттамасына бойынша:

Зерттеушілік

Функционалдық

Заманауи кешендік стендттер мен жаттықтырулар конструкция бойынша жіктелінеді:

стационарлық

 

Зертханада өткізетін сынақтар мен калибрлеу дұрыстығы және нақтылығы анықталатын факторлар:

Сынақ әдісі және калибрлеу

Өндірістік шарттар

Инспекциялық бақылау нәтижесінде Сәйкестікке растау бойынша Орган сертификаттың қызметін жоюы мүмкін

Өнімді өндіру технологиясы талаптары өзгерген (орындалмауы) жағдайда

Бақылау әдістер мен сынаулары өзгерген (орындалмауы) жағдайда

Интерполияцияда қолданылатын басты әдістер

Лагранж әдісі

 

Ең кіші квадраттар әдісі

 

Интерполяция әдісері қолданылады

Функцияның уындысын табу үшін

Инегралды табу үшін

Интерполяцияның негізгі әдістері:

Ең аз квадраттар әдісі

Лаграж әдісі

Кездейсоқ қателіктер пайда болатын факторлар

кездейсоқ сипаттамалары бар фактор

есепке бағынбайтын факторлар

ыдырауының сипаттамалары

Орташа квадратиялық ауытқу

Вариация коэфициент

Келесі шарттарда су әсеріне сынау кезінде бұйым жұмысқа қабілетті және метрологиялық сипаттамаларын сақтауы тиіс:

Кез-келген бағытта жауатын су шашырандылары әсері кезінде

Кез-келген бағытта жауатын су ағыны әсері кезінде

Келешектегі статистикалық (ЭЕМ пайдалануымен) әдіс қамтиды:

Көп факторлы талдау

Операцияларды зерттеудің әр түрлі әдістері:

Климаттаық әсерлерге сынау әдістері

Су әсеріне

Күн саулесі әсеріне

 

Климаттық жағдайлардың ( атмосфералық қысым) әсеріне сынаулар:

жоғары қысым әсеріне

Қысымның тез өзгеру тұрақтылығына

Күрделі бір осьті емес жүктеу кезіндегі сынау үлгілері:

цилиндрлі

Түтік тәрізді

анықтамасы:

 

әдістер мен шарттар, жүргізілуі арқылы қысқа мерзімде қажетті ақпаратқа қол жеткізу

я жағдайларында және белгіленген режимдерде сенімділік көрсеткішін анықтауға жүргізіледі

Қазіргі антропометриялық макендердің негізгі параметрлері:

манекен сүлденің қаттылық қабырғалардың геометриялық параметрлері

Манекен бөліктермен арасындағы серпімді-демпферленетін байланыстар

Қатты денелердің тозу түрлері

абразивті

коррозиялық

 

Қатты денелердің тозу түрлері:

Абразивтік

Молекулярлық (адгезиясы)

сынаулар:

 

лабораториялық жағдайда жүргізілетін объектілерге сынау

лабораториялық жағдайда жүргізілетін сынаулар

Майысу және бұралу сынауларына арналған машиналар жетегі:

Электромагнитті, электромагниттік, магнитострекционды

Механикалық

Материал қасиеттерін өлшеу кезінде пайда болған себептер:

Материал қасиеттерінің шарасыз ақау болуы

Өлшеу жүргізген жұмысшының қателігі

Материалдардың қаттылығын анықтаудың әдістері:

Бринелль

 

Роквелль әдісі

Виккерс

Материалдардың қаттылығын анықтаудың динамикалық әдістері

Соққылық секіру

Соққылық өзгерту

Материалдың қасиетінің көрсеткішін өлшеуде ауытқулардың шарттау себептері

Өлшеу жүргізетін жұмыскердің қателігімен

Өлшеуіш құралдардың дәлсіздігі немесе өлшеу әдісінің қателігі

Металдардың сыналуы

зертханалық

абораториялық

Металлдардың тозу процесін төмендету үшін қолданылатын жабындылар

Механикалық

химиялық, электрохимиялық өңдеу

Механикалық әсерлер

Акустикалық шу

Сызықтық үдеулер

Механикалық қасиеттер сипаттамасының басты жиынтығы

сынаудың нақты шарттарына сай келуі

 

шексіз толық мағынасының болуы

 

Өлшем нәтижесінің қателігі

Кездейсоқ қателік

ын қателіктің композициялығы

Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің құрастырушылары:

Өлшенетін шамалар

Шамалар

Өндірісте қолданылатын жылу камераларының модельдері

KT-0.4-300

KT-1-300

Өнімнің өмірлік кезеңіне байланысты жүргізілетін сынаулар:

Алдын ала, қабылдау

Типтік, сертификациялық

Өнімнің өмірлік кезеңіне байланысты жүргізілетін, сынаулар

Сынау жағдайларын және құралдарын көрсететін құжат

 

Химиялық, эксплуатациялық

 

Бақылаулық сатысында

Өрескел қателіктерді не туғызады?

 

нің мөлшерінің қателігі

өлшеу нәтижесін қате өңдеу

Пайдалануына байланысты сынау жабдықтарының категориясы

Кезеңді өндіріс

 

Арнайы өндіріс

Резина қаттылығын анықтайтын әдістер

ТМ әдісімен

ТШ әдісімен

Саңылаусыздыққа сынау әдістері:

   

Ылғалдылық тәсілі

Сәйкестікті растау органы түзету шараларын өткізгенде

сертификаттың қызмет ету мерзімін тоқтата тұрады

түзету шараларын орындау мерзімін белгілейді

Сенімділік анықтамасы

режимдерде қажет функцияларды орындау сипаттамасы және техникалық қызмет корсету,сақтау және тасымалдау

Объектінің ерекшелігі уақыт бойынша сақтап белгіленген режимдерде қажет функцияларды орындау сипаттамасы

Сенімділік көрсеткіштері:

Жөндеуге жарамдылық

Төзімділік

Сенімділік көрсеткіштерін бағалайтын әдістер:

Эксплуатациялық

 

Зертханалық

 

Стендтік

Сенімділік ықтималдық деңгейлерінің сенім аралықтардың анықтауында қабылданады

0,95

0,948

әдістері мақсаттарға байланысты бөлінеді:

зерттеу

анализдеу

Сенімділікке сынау жүргізіледі

стендтік

эксплуатациялық

Сенімділікке сынау мақсаттары:

сенімділікті арттыратын шараларды өңдеу

бұзылу түрлерін анықтау

Сенімділікке сынау өткізіледі

қызмет етуді периодты тексеру кезінде

Техникалық қызмет ету кезінде

Сенімділікке сынаудың сәйкестендірілген әдістері негізделген жағдайлар:

 

ын қабылдау және барлық партия мысалдарының ұқсастығы

Әртүрлі бұйымның сенімділігінің сандық сипатталуының құраушысы

Сертификат күшінің жойылуы:

Өнім өндірісі тоқтаған кезде

анықталған өнім сәйкессіздігін түзетуге болмайтын кезде

Сертификаттағы мәліметтер:

Сертификат беру үшін негіз болған құжат туралы мәлімет

қолданылатын сертификаттау сұлбасы

Сертификатталатын өнім өндірісінің жағдайын талдауда тексеріледі:

 

 

құжаттармен қамтамасыз етілуі

тық сынау жүйесінің болуы

Соғу процесінің негізгі параметрлері

қарастыратын дене нүктесінің деформациясы

орын ауыстыру

Созуға және қысуға сынау машинасының түрлері

стационарлы

машина

Соққыға сынайтын стендтер

Дірілстендтер

Динамикалық

Соққылық процестің негізгі параметрлері болып табылады:

Жылдамдық

Үдеу және орын ауыстыру

Статикалық сынауға арналған машиналар бөлінеді:

Майысу, бұралу

Созылу, сығу

Стендтік вибрациялық сынауларды жүргізу:

сынау

Жабдықты жиілік диапазонында виброберіктікке сынау

Сынақ зертханаларының сынауды жүргізуге қолданылатын іс-әрекеттер:

Сынау үлгілерін дайындау

Жүк тиеу-түсіру операциялары

Сынақ зертханасының персоналдарына қойылатын талаптар:

Техникалық білім және тәжірибе

Білімнің сәйкестігі

Параметрдің кешенді автоматтандыруы

Сынақтың автоматтандыру процесінің электрлі көлігі

н

автоматты жиын, беріліс және алынған аумақтың сақталуы

Сынақтың автоматтандырылуы электрлі көдіктердің мақсаттарымен орындалады:

сынақтың құны

еңбек сыйымдылығының кемуі

Сыналатын бұйымдарды қолдануға қойылатын талаптар

Үлгілерді немесе бұйымдарды сәйкестендіру жүйесі

Үлгілер таңдау актісімен бірге жүруі керек

Сыналатын және өлшенетін жабдық талаптары

жабдық сынақтар әдістеріндегі нормативтік құжаттар талаптарына жауап беруі керек

барлық жабдықтар аттемтация мен және тексеру қамтамасыз етілуі керек

 

Сыналатын құрылғыны аттестаттауда анықталады:

мен құралдарын таңдау

Сынау құрылғысының пайдалануға жарамдылығын таңдау

Сынау ,талдау нәтижелерінде мақсаттар шешіледі:

конструкцияны әзірлеу сапа сарапшылығы

нақты жүктеме түрінде анықталатын сипаттама

Сынау анализі негізінде қарастырылған тапсырмалар

Конструкцияны өндіру сапасын бағалау

өндіру сапасын бағалау

Сынау әдістемесі қамтиды:

Сынау құралдары және шарттары, сынаманы таңдау

тмдері

Сынау әдістемесі:

Сынау әдістері бар құжат

Орындалуға міндетті, ұйымдастыру-әдістемелік құжат

Сынау әдістерінің валидациясы

 

Персоналдарға қойылатын талаптар

Үлгілерді таңдау әдістері

 

Сынау барысында кездесетін қателіктер түрі

сарапшы қателігі

ықтимал аспап қателігі

 

Сынау –бұл:

Өлшеу

Сынау объектісінің сандық немесе сапалық сипаттамаларын эксперимент жүзінде анықтау

н факторлар

Өлшеулерді орындау әдістемесінің саны

Сынау әдістерін дұрыс таңдау

 

Сынау жүргізу кезінде адам-машина сынауға қатыса алады:

Адам

Антропометриялық манекен

Сынау кезінде қателіктің пайда болатын түрлері:

Аспаптың рұқсат етілген қателік

рұқсат етілген қателік

Сынау өткізудегі қажетті техникалық тапсырма немесе бастапқы деректер мазмұны:

сынау мақсаты

сынау объектісі

Сынау тобы

Беріктілікке

Қаттылыққа

Сынау:

 

өнімнің сапа көрсеткіші

бұл параметр мағынасының эксперименталды анықталуы және жұмыс істеу процесіндегі өнімнің сапа көрсеткіші және еліктеуіш кезіндегі эксплуатация шартының, сондай-ақ белгіленген бағдарлама бойынша өнімге ықпал ету

Сынаулар келесі деңгейлерде жүргізіледі:

Республикалық

Мемлекеттік

Таратушылық ауытқуының негізгі заңы

ауытқу шамасы көп болса, соғырлым сирек кездеседі

   

Тәжірибелі деректерді өңдеу әдістері:

 

Лагранж әдісі

 

Интерполяция әдісі

Интерполяция әдісі және Лагранж әдісі

жабдық құнынан алынған пайызы

20-30%

30%

 

Тербелмелі жүктің әсеріне механикалық сынаулардың түрлері

тендтік

лабораториялық

Тербелмелі жүктің әсеріне механикалық сынаулардың түрлері:

Стендтік

Лабараториялық

Техникалық бақылау жүйесін құрастыруда қарастырылатын кезеңдері

Жүйені баяндау және барлық негізгі байланыстар мен элементтерді табу

Жүйенің квантификациясын

Техникалық бақылау жүйесін құруда анықталады:

негізгі байланыстар мен элементтер

ды құрастыру

:

Үнемділік (экономикалық)

Жүйелілік

Техникалық өлшеу құралдарының негізгі топтары

Әмбебап өлшеу құралы

Калибрлер

Техникалық факторлар:

 

Өнім түрі, шығару сериясы

 

Тарификация, бастапқы материалдардың сапасы, аспап

Технологиялық процесстерді автоматтандырылатын өндірістер

Өнімнің кең көлемдік шығарылуында

Жұмыстың қолмен орындалуы мүмкін емес

Технологиялық сынаулар:

 

Өнімді өндіру кезіндегі оның технологиялық бағалау мақсатында жүргізілетін сынаулар

Өнімді өндіру кезіндегі оның технологиялық бағалау

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру процессі қолданылады

Ірі сериялы өндірісте

Өнімділікті жоғарылату кезінде

Тозуды сынауды топтарға бөлу

Стендтік сынау

Тозуды модельдік сынау

Тозудың қисықтығын сипаттайтын бөліктер:

Тозудың катострофиялық зонасы

Қосымша кіріс зонасы

сынау әдістері жүргізіледі:

 

қалыпты температура кезінде

6,7 кПа және одан жоғары қысымда жұмыс істеуге арналған бұйымдар

Функционалды мүмкіндіктері нақты және декларация құжаттарында сәйкестікті сынауды жүргізгендегі негізгі құжаттар:

Эксплутациялық құжаттар

 

Бұйымның эксплутациялық құжаттар ведомосында көрсетілген эксплутациялық құжаттар

Центрифуга жетектері

Үйлестірілген

Гидравликалық

Центрифугалардың құрылысы бойынша түрлері:

соққы платформаларымен

қозғалмайтын үстелмен

ң түрлері:

 

Шаңның статикалық әсерінде жұмысқа қабілеттілік

Шаңның динамикалық әсеріне

Ылғалдылыққа әсер ететін факторлар

Зеңнің өсуі

 

Металл таттануын жылдамдатады

Экспериментті деректерді өңдеу әдісі:

Аппроксимация әдісі

Лагранж әдісі

Элементарлы-статистикалық әдіс құрамы

 

Жалпы белгілері бойынша мәліметтерді топтау

Бақылау парағы

 

Элементарлы-статистикалық әдіс:

бақылау парағы

Жалпы қасиеттер бойынша деректерді топтастыру

деректерді топтастыру

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.