Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

_________

_________

__________20____г.

және азамат(ша)

Арзанбек Мейірман Мейрамбекұлы

Акпердинов Ерлан Манапулы

Адилбаев Талгат Нуралиевич

Алекенов Онгарсын Сундетбайұлы

Әбдібек Есжан Аманжолұлы

Әсет Еркебұлан Аликұлы

Әбдікерім Арман

Бимаханбет Бексұлтан Ерназарұлы

Даниял Асыл Жетпісбайұлы

Жұматай Нұрәділ Болатұлы

Есімбеков Ұлықбек Хасенұлы

Елубаев Кәдірхан Елубайұлы

ыңғысханұлы

Қыдырбай Дулат Оспанғалиұлы

Рахымбердіұлы

Маратұлы Әсет

Орынбаев Нуржан Саматұлы

Омар Аят Асқарұлы

Нұрболатұлы Нұрлан

Серікбаев Нұрдәулет Күмісбайұлы

Сәрсенбай Назар Арманұлы

Серғазыұлы Жасқайрат

Тоқтарқожаев Аслан Ерланұлы

Хамитов Асхат Калауович

бұдан әрі «білім алушы» деп аталатын үшінші жақтан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес төмендегілер туралы осы шартты жасады:

 

 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

оқытуын жүзеге асырады.

1.2.Кәсіпорын білім алушыны білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес кәсіптік практиканың базасымен қамтамасыз етеді.

1.3. Білім алушы өндірістік функциялар мен міндеттерді білікті орындауға мүмкіндік беретін негізгі және кәсіби құзыреттерді алу мақсатында білім беру бағдарламасын игереді.

 

 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Білім беру ұйымы міндеттенеді:

;

2.1.2. білім алушыны осы Шартта белгіленген міндеттермен және жауапкершілікпен таныстыру; 

2.1.3. кәсіптік практиканың бағдарламасын және өтудің күнтізбелік кестесін кәсіпорынмен бірге әзірлеу және келісу; 

2.1.4. кәсіпорынға кәсіптік практиканың басталуынан екі апта бұрын білім алушылардың санын көрсетіп, кәсіптік практиканың бағдарламасын, практикадан өтудің күнтізбелік кестесін ұсыну;

2.1.5.білім беру ұйымының тиісті мамандықтары бойынша оқытушылар арасынан практика жетекшілерін білім беру ұйымының басшысының бұйрығымен бекіту;

 

2.1.6 кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін білім алушымен сақталуын қамтамасыз ету;

2.1.8. кәсіпорынның қызметкерлеріне білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік көмек көрсету;

2.1.9 қажеттілік туындаған кезде кәсіпорынға білім алушының оқу жетістіктері туралы мәліметтер беру; 

 

Кәсіпорын өзіне мынадай міндеттемелер алады:

2.2.1. білім алушыға жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс жағдайын (қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша міндетті нұсқамалықты өткізу арқылы) қамтамасыз ету және қажетті жағдайда білім алушының еңбектің қауіпсіз әдістеріне оқытуын жүргізу; 

2.2.2. тиісті қызметтің бос орны бар болғаны кезде иеленген мамандыққа сәйкес жұмысқа қабылдау үшін білім беру гранты негізінде оқыған түлектің кандидатурасын қарастыру; 

2.2.3. білім беру ұйымына академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушының кәсіптік практикадан өтуі үшін жұмыс орындарын ұсыну; 

 

практиканың бағдарламасында қарастырылмаған және білім алушының мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда білім алушыны пайдалануға жол бермеу;

 

2.2.5.бөлімшелерде (бөлімдерде, цехтерде, зертханаларда және сол сияқты) білім алушының кәсіптік практикасына жетекшілік ету үшін білікті мамандарды белгілеуін қамтамасыз ету;

 

хабардар ету;

2.2.7. білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын толық игеру және оның жеке тапсырмаларды орындауы үшін қажетті болатын зертханаларды, кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, сызбаларды, техникалық және басқа құжаттарды пайдалану арқылы білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын орындау мақсатында жұмыс орындарда қажетті жағдай жасау;

2.2.8. кәсіптік практика аяқталған соң білім алушының жұмысы туралы мінездеме беру және практикадан өту сапасын бағалау.

 

2.3.Кәсіпорын :

2.3.1.жаңа технологияларға және өндірістік процестің өзгерген жағдайларына сәйкес кәсіптік практиканың білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысу;

 

2.3.2.кәсіпорынның қажеттіліктеріне сәйкес курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптарын ұсыну;

2.3.3.білім алушылардың қорытынды аттестаттауына қатысу;

2.3.4.білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы ақпарат сұрастыру;

2.3.5.білім беру ұйымынан жұмыс берушілердің болжамдарына сәйкес білім алушылардың сапалы оқытуын талап ету құқылы.

 

2.4.Білім алушы өзіне мынадай міндеттемелер алады:

кәсіптік практика орнында кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техника ережелерін және өндірістік тәртіптемесін сақтау; 

 

2.4.2.кәсіпорынның жабдықтарына, аспаптарына, құжаттарына және басқа мүлкіне ұқыпты қарау; 

практика бағдарламасының талаптарын қатаң сақтау және орындау; 

практикадан өту үшін белгіленген уақытта кәсіпорынның қарауына келу; 

2.4.5.практикадан өту барысында және аяқтаған соң кәсіпорын туралы құпия ақпаратты жария етпеу. 

 

2.5.Білім алушы: 

2.5.1.кәсіпорында бекітілген тәлімгердің келісімі бойынша қажетті құралдарды, жабдықтарды, аспаптарды және басқа өндірістік материалдарды пайдалану, кітапхана және оқу залдары базасында оқуға оқу-әдістемелік әдебиеттер қорына, зертханалық базасына, оқыту мақсатында компьютерлік және басқа техниканы пайдалануға қол жеткізуі мен пайдалануына;

 

кәсіптік практиканы өту барысында денсаулыққа зақым келген зиянның өтеуіне;

2.5.3.кәсіптік даярлығын аяқтаған соң және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен соң иеленген мамандық бойынша бос орынның болуы кезінде кәсіпорында жұмысты жалғастыруға құқылы.

 

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

3.1. Тараптар осы Шартта қарастырылған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауаптылыққа жүктеледі.

 

 

КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕРДІ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ

Осы шартты орындау процесінде туындаған даулар мен келіспеушіліктерді өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында тараптар тікелей өздері қарастырады.

 

4.2. Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

 

5.ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ, ШАРТТЫ ӨЗГЕРУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ

5.1.Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет етеді.

5.2.Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.

жасалады, бір данадан әрбір тарапқа беріледі.

, с другой стороны, и гражданином (кой)

 

 

Арзанбек Мейірман Мейрамбекұлы

Акпердинов Ерлан Манапулы

Адилбаев Талгат Нуралиевич

Алекенов Онгарсын Сундетбайұлы

Әбдібек Есжан Аманжолұлы

Әсет Еркебұлан Аликұлы

Әбдікерім Арман

Бимаханбет Бексұлтан Ерназарұлы

Даниял Асыл Жетпісбайұлы

Жұматай Нұрәділ Болатұлы

Есімбеков Ұлықбек Хасенұлы

Елубаев Кәдірхан Елубайұлы

ыңғысханұлы

Қыдырбай Дулат Оспанғалиұлы

Лайбек Рүстембек Рахымбердіұлы

Маратұлы Әсет

Орынбаев Нуржан Саматұлы

Омар Аят Асқарұлы

Нұрболатұлы Нұрлан

Серікбаев Нұрдәулет Күмісбайұлы

Сәрсенбай Назар Арманұлы

Серғазыұлы Жасқайрат

Тоқтарқожаев Аслан Ерланұлы

Хамитов Асхат Калауович

в дальнейшем «обучающийся», с третьей стороны, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

5В120100-«Ветеринарная медицина».

базой профессиональной практики в соответствии с профилем образовательной программы.

осваивает образовательную программу с целью получения ключевых и профессиональных компетенций, позволяющих квалифицированно выполнять производственные функции и задачи.

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

обязуется:

практики в соответствии с академическим календарем;

 

с его обязанностями и ответственностью, указанных в настоящем Договоре;

2.1.3. разработать и согласовать с предприятием программу профессиональной практики и календарные графики прохождения профессиональной практики

2.1.4. за две недели до начала профессиональной практики предоставлять в предприятие для согласования программу, календарные графики прохождения профессиональной практики;

2.1.5. выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей соответствующих специальностей организации образования;

трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данного предприятия;

в соответствии с образовательной программой и академическим календарем;

2.1.8. оказывать работникам предприятия методическую помощь в организации и проведении профессиональной практики;

2.1.9. при необходимости предоставлять предприятию сведения об учебных достижениях обучающегося.

 

2.2. Предприятие обязуется:

условия безопасной работы на рабочем месте (с проведением обязательных инструктажей по технике безопасности и охране труда) и в необходимых случаях проводить обучение обучающегося безопасным методам труда;

2.2.2. рассмотреть кандидатуру выпускника, обучившегося по образовательному гранту, для принятия на работу в соответствии с полученной специальностью при наличии соответствующей вакансии;

2.2.3. предоставить организации образования в соответствии с академическим календарем рабочие места для проведения профессиональной практики обучающегося;

2.2.4. не допускать использования обучающегося на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности обучающегося;

2.2.5. назначить из числа своих сотрудников квалифицированных специалистов для руководства профессиональной практикой обучающегося в подразделениях (отделах, цехах, лабораториях и так далее) предприятия;

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия;

2.2.7. создать необходимые условия для выполнения обучающимся программы профессиональной практики на рабочих местах с предоставлением возможности пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, технической и другой документацией, необходимой для успешного освоения обучающимся программы профессиональной практики и выполнения им индивидуальных заданий;

2.2.8.по окончании профессиональной практики выдать характеристику о работе обучающегося и выставить оценку качества прохождения практики.

 

2.3. Предприятие имеет право:

производственного процесса;

2.3.2. предлагать темы курсовых и дипломных работ в соответствии с потребностями предприятия;

;

;

в соответствии с ожиданиями работодателя.

 

2.4. Обучающийся обязан:

 

2.4.1. соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и производственный распорядок на месте профессиональной практики, обязательные для работников предприятия;

2.4.2. бережно относиться к оборудованию, приборам, документации и другому имуществу предприятия;

2.4.3. строго соблюдать и выполнять требования программы практики;

прибыть в распоряжение предприятия к установленному сроку на прохождение практики;

2.4.5. не разглашать конфиденциальную информацию о предприятии в процессе прохождения практики и после его завершения.

имеет право:

2.5.1. пользоваться необходимыми инструментами, оборудованием, приборами и другими производственными материалами, по согласованию с наставником, назначенным от предприятия, иметь свободный доступ и пользование фондом учебной, учебно-методической литературы на базе библиотеки и читальных залов, лабораторной базой, компьютерной и иной техникой в учебных целях;

2.5.2. на возмещение вреда, причиненного здоровью в процессе прохождения профессиональной подготовки;

2.5.3. после завершения профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации продолжить работу по полученной квалификации на предприятии, при наличии вакансии.

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного его исполнения.

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному письменному соглашению сторон.

5. Тараптардың заңды мекен-жайы

Университет:

050010, Алматы қ.,

Абай даңғылы, 8

Тел.: 8 (727) 264 26 29

Юридические адреса Сторон

Университет:

050010, г.Алматы,

проспект Абая, 8

Тел.: 8 (727) 264 26 29

ru

К.М.Тиреуов

(қолы\ подпись)

Кәсіпорын:

«Байсерке-Агро» ғылыми-өндірістік орталығы ЖШС

 

Алматы облысы,

Талғар ауданы,

Арқабай ауылы,

Өтеген Батыр көшесі, 3

ru

Предприятие:

«Учебный научно производственный центр «Байсерке-Агро»

Алматинская область,

Талгарский район,

с.Аркабай

ул.Отеген Батыра, 3

ru

М.А. Алиев

подпись)

Білім алушы:

960603301686

:

960603301686

034071525

________

)

Білім алушы:

Акпердинов Ерлан Манапулы

970204350744

:

Акпердинов Ерлан Манапулы

970204350744

034320223

________

)

Білім алушы:

(Өзбекістан азаматы)

ЖСН-

куәлік №

:

Адилбаев Талгат Нуралиевич

(гражданин Узбекистана)

ИИН-

уд.личн №

________

)

Білім алушы:

Алекенов Онгарсын Сундетбайұлы

961212301429

:

Алекенов Онгарсын Сундетбайұлы

961212301429

034223159

________

)

Білім алушы:

Әбдібек Есжан Аманжолұлы

970419301245

:

Алекенов Онгарсын Сундетбайұлы

970419301245

035562623

________

Білім алушы:

Әсет Еркебұлан Аликұлы

970119300305

:

Әсет Еркебұлан Аликұлы

970119300305

034403545

________

Білім алушы:

Әбдікерім Арман

940908302018

031857493

:

Әбдікерім Арман

940908302018

031857493

________

Білім алушы:

Бимаханбет Бексұлтан Ерназарұлы

960526300940

:

Бимаханбет Бексұлтан Ерназарұлы

960526300940

________

Білім алушы:

Даниял Асыл Жетпісбайұлы

960402300679

:

Даниял Асыл Жетпісбайұлы

960402300679

033116929

________

Білім алушы:

Жұматай Нұрәділ Болатұлы

970515301049

035464877

:

Жұматай Нұрәділ Болатұлы

970515301049

035464877

________

Білім алушы:

Есімбеков Ұлықбек Хасенұлы

950516301546

:

Есімбеков Ұлықбек Хасенұлы

950516301546

________

Білім алушы:

Елубаев Кәдірхан Елубайұлы

950502301262

:

Елубаев Кәдірхан Елубайұлы

950502301262

032858397

________

Білім алушы:

Құдайберген Жалғас Щыңғысханұлы

970523301181

:

Құдайберген Жалғас Щыңғысханұлы

970523301181

034931655

________

Білім алушы:

Қыдырбай Дулат Оспанғалиұлы

960928301353

:

Қыдырбай Дулат Оспанғалиұлы

960928301353

038761501

________

Білім алушы:

бердіұлы

960214301724

:

Лайбек Рүстембек Рахыманбердіұлы

960214301724

026574904

________

Білім алушы:

Маратұлы Әсет

970114300268

:

Маратұлы Әсет

970114300268

036019083

________

Білім алушы:

Орынбаев Нуржан Саматұлы

960401300415

:

Орынбаев Нуржан Саматұлы

960401300415

033188645

________

Білім алушы:

Омар Аят Асқарұлы

970927350542

:

970927350542

026093221

________

Білім алушы:

Нұрболатұлы Нұрлан

960415300491

:

Нұрболатұлы Нұрлан

960415300491

026683608

________

Білім алушы:

Серікбаев Нұрдәулет Күмісбайұлы

960623300244

:

Серікбаев Нұрдәулет Күмісбайұлы

960623300244

033635641

________

Білім алушы:

Сәрсенбай Назар Арманұлы

970831350789

:

970831350789

035684740

________

Білім алушы:

Серғазыұлы Жасқайрат

__________________________

:

Серғазыұлы Жасқайрат

__________________________

уд.личн №______________________

________

Білім алушы:

Тоқтарқожаев Аслан Ерланұлы

970724301223

:

Тоқтарқожаев Аслан Ерланұлы

970724301223

035086071

________

Білім алушы:

Хамитов Асхат Калауович

951107300606

:

Хамитов Асхат Калауович

951107300606

033063705

________

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.